دانلود پایان نامه

به دو گروه تقسیم می‌شوند [۴۱] .
۱- کاسپازهای شروع کننده (Initiator) که شامل کاسپازهای ۲، ۸، ۹، ۱۰ می‌باشند.
۲- کاسپازهای اجراء کننده (Executioner) که شامل ۳، ۶، ۷ می‌باشند. اعضاء دیگر کاسپازها شامل ۱، ۴، ۵، ۱۱، ۱۲، ۱۴ می‌باشند که در پردازش و بلوغ سایتوکین‌ها و غیره دخالت دارند، شکل (۱-۸).

شکل (۱-۸): آنزیمهای کسپاز caspase

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان الکتروستاتیکی، رسیم، Field، Teory

Leave a Reply