دانلود پایان نامه

نیز نامیده می شود) باعث فعال شدن داخل سلولی پروتئین آداپتور یا FADD (دومین مرگ وابسته به Fas) می شود. بدنبال این اتصالات ، فعال شدن پیش کسپاز ۸ (procaspase 8 ) منجر به فعال شدن کسپاز ۸ (caspase 8 ) می شود. کسپاز ۸ باعث آزاد شدن سیتوکروم ‍C از میتوکندری و فعال شدن چندین کسپاز سلولی متفاوت دیگر می شود. در مورد کسپازها دو

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره کاسپاز، دارند.اهداف، کاسپازها، (Dnaseیعنی

Leave a Reply