دانلود پایان نامه

(که آبشار یا کاسپاز نیز ترجمه شده) خانواده ای از پروتئازهای آسپارتات می باشند که دارای سیستئین هستند و در آپپتوسیس (مرگ برنامه ریزی شده سلولی ) نقش اصلی را ایفا می کنند.آنها همدیگر رادر یک توالی تعریف شده فعال و غیر فعال می کنند . اتصال یک لیگاند ، Fas ، مربوط به سلولهای T سایتوتوکسیک) cytotoxic (Tcellبه رسپتورFas (که CD95

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانشخص ثالث، جهان اسلام، ضمن عقد

Leave a Reply