دانلود پایان نامه

همین نشانه‌های آنتی ژنی توسط سلول‌های اندوسیتوز کننده برداشت می‌شود [۳۶ ، ۳۸] .
۱-۷- آپوپتوز۳
در سال ۱۸۹۰، William Councilman برای اولین بار یک نوع اجسام واکوئله شده اسیدوفیل را در بافت کبدی بیماری با تب زرد توصیف نمود [۳۹] . حدود ۷۰ سال طول کشید تا دانشمندان بتوانند به کمک میکروسکوپ الکترونی متوجه شوند که این اجسام، سلول‌های

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع اعلم، ثقفی، کاهنان،

Leave a Reply