دانلود پایان نامه

بیشترین اهمیت را در بین گازهای گلخانه ای داراست. این گاز بیشتر از طریق فوران آتشفشانها، گیاهان، فرآیندهای خاکی، سوختن ترکیبات کربن و تبخیر اقیانوسی از درون زمین آزاد می شود. از طرف دیگر این گاز در اقیانوس ها حل شده و از طریق فتوسنتز گیاهی مصرف می شود (شیمل و همکاران۳، ۱۹۹۵).
افزایش غلظت گازهای گلخانه ای بخصوص دی اکسید کربن

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد بخش کشاورزی، محصولات کشاورزی، یارانه ها

Leave a Reply