دانلود پایان نامه

انجام بتدریج دوباره گرم و مرطوب شده و در نواحی حوالی مدار ۶۰ درجه به اندازه کافی سبک شده و دوباره به بالا صعود می کند و راه خود را بطرف قطب می پیماید و بخشی از آن نیز در قسمت بالای جو بطرف استوا بر می گردد و یک سلول چرخشی دیگر را بین مدار ۳۰ تا ۶۰ درجه بوجود می آورد. بدین ترتیب در هر نیمکره سه سلول چرخشی، یکی بین مدار ۰ تا ۳۰

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های ۱-۲-۲-، اجتماعی:، بپردازند.، احتماعی

Leave a Reply