دانلود پایان نامه

درجه، دیگری بین مدار ۳۰ تا ۶۰ درجه و سومی بین مدار ۶۰ درجه تا نواحی قطبی بوجود می آید. در اینجا می توان گفت که مناطقی که در حوالی مدار ۳۰ درجه قرار دارند به دلیل پایین افتادن هوای خشک فاقد بارندگی هستند زیرا هوایی که به این مناطق می رسد قبلا در طی مسیر خود از استوا رطوبت خود را از دست داده و سرد و خشک شده اند. ایران و از جمله

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع روانشناسی، مهارت میان فردی، وجدان کاری، خودمختاری

Leave a Reply