دانلود پایان نامه

لیمو
اسانس مرکبات مخلوط بیش از ۴۰۰ ترکیب بوده که به دو بخش فرار که ۹۹-۸۵% از کل اسانس را تشکیل می دهد و بخش غیر فرار که میزان آن ۱۵-۱% از کل اسانس می باشد، تقسیم می شود. بخش فرار شامل مونوترپن ها (مانند لیمونن) و هیدروکربن های سزکوئی ترپن و مشتقات اکسیژن دار (آلدئید ها (مثل سیترال)، کتون ها و اسیدها) همراه با آلدئیدهای خطی، الکل

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع ارزیابی کیفی، بیش فعالی، رگرسیون

Leave a Reply