دانلود پایان نامه

های مکانیکی از آندوکارپ میوه تازه، رسیده و سالم لیمو (Citrus latifolia var. persa) تهیه می شود. آب لیمو در تولید انواع نوشیدنی ها و نیز به عنوان افزودنی و چاشنی در طبخ و تهیه مواد غذایی مختلف در کشور کاربرد گشترده ای دارد. اکثر آب لیموهای موجود در بازار، آب لیموی لایم۳و در موارد کتر آب لیموی لمون۴ هستند (Moufida and Marzouk,

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های دیدند، پسری، دگیر،

Leave a Reply