دانلود پایان نامه

ها (مثل لینالول) و استرها بوده و بخش غیر فرار شامل هیدروکربن ها، اسیدهای چرب، استرول ها، کاروتنوئیدها، واکس ها، کومارین و فلاونوئید ها یمی باشد (Espina and et al, 2011; Shaw and et al, 19989).
ویتامین ث یا اسید آسکوربیک یکی از مهمترین ترکیبات مغذی در لیموترش می باشد، بر اساس مطالعات سانتورساک و همکارانش میزان ویتامین ث لیمو در

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع influence، students'، even، content,

Leave a Reply