دانلود پایان نامه

آنالیز خطی برای بررسی تاثیر وزن تولد و سن جنینی بر پیامدهای شناختی استفاده شد. ریسک های نسبی مرتبط با هر مطالعه (RRs) برای بررسی میزان بروز بیش فعالی محاسبه شد. ارزیابی کیفیت مطالعات بر اساس مقیاس ۱۰ امتیازی انجام شد. تورش نشریات با استفاده از طرح های فونل تغییر داده شده بگ۱۲ مورد آزمون قرار گرفته و با استفاده از روش رگرسیون

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های بگذارد.، صفححات، دیدگاه‌ها،، مکالمات

Leave a Reply