دانلود پایان نامه

از ۱۶ مطالعه انتخاب گردید. داده های جمعیت شناختی، مشخصات مطالعه و پیامدهای شناختی و رفتاری از هر مطالعه استخراج و در بانک اطلاعاتی مخصوص وارد گردید و بررسی مجدد برای کاهش خطا صورت گرفت. هموژنیتی (یکنواختی) مطالعات با استفاده از روش عمومی بر پایه واریانس و به صورت گرافیکی با استفاده از طرح Galbraith تست گردید. مدل رگرسیون متا

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع نارس، ۲۲۷، موردشاهدی، پذیرفت،

Leave a Reply