دانلود پایان نامه

صورت گسترده ای گزارش شده است. این مطالعه برای تخمین تاثیر تولد نوزادان نارس بر روی شناخت و رفتار کودکان در سن مدرسه انجام گرفت. مطالعاتی که به صورت موردشاهدی بر روی کودکانی که نارس متولد شده اند و بررسی آنها بعد از پنج سالگی صورت پذیرفت، وارد این مطالعه شده اند. از ۲۲۷ مطالعه مروری، داده های شناختی از ۱۵ مطالعه و داده های رفتاری

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع شویش، چند)، قطبیت، Brown

Leave a Reply