دانلود پایان نامه

انتخابی در دوران مدرسه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که هرچند کودکان با سابقه تولد پیش از موعد از نظر ضریب هوشی با همسالان خود که ترم به دنیا آمده بودند تفاوتی نمی کنند، ولی از نظر کارکرد های اجرایی و توجهی ضعیف تر از آنان عمل می کنند. از نقاط ضعف این مطالعه حجم نمونه کم آن است که نتایج به دست آمده از مطالعه را تحت تأثیر قرار

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های رفتم.، درخشندگی، ،

Leave a Reply