دانلود پایان نامه

داده و احتمال تصادفی بودن پیامدها را بیشتر می کند. همچنین در نظر نگرفتن سایر فاکتورهای محیطی که می توانند بالقوه بر نتایج تأثیرگذار باشند، از دیگر نقاط ضعف این پژوهش است.
۵. در مطالعه آمور ۱۰و همکاران که در کشور کانادا انجام پذیرفته و نتایج آن در سال ۲۰۰۵ گزارش شده است، محققان از طراحی مطالعه درون خانواده ای برای مقایسه سابقه

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون

Leave a Reply