دانلود پایان نامه

مردان پول کمتری برای انجام کارشان دریافت می کنند(سازمان بین المللی کار،۲۰۰۵) زنان در بخش غیررسمی اغلب زنان بدلیل کمبود فرصت در اشتغال رسمی جذب اشتغال غیررسمی میشوند که اغلب آنها فاقد تحصیلات و مهارت برای اشتغال در بخش رسمی اند عوامل متعددی وجود دارد که زنان را مجبور به اشتغال غیررسمی می کند که مسئولیت پذیریر زنان نسبیت به

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگاناصل برائت، طلاق، عقد مزارعه

Leave a Reply