دانلود پایان نامه

در رشد اقتصادی هرچند اندک سهیمند همچون تجارت فرد خدمات شخصی و تولید ات هماهنگ مشاغل غیررسمی غیر قانونی شامل اشتغالاتی است که اگر ضرورتا جرم نباشند ارزش آنها در فرایند توسعه جای بحث بسیاری است فعالیت هایی همچون فحشاگرایی جیب بری و جمع اوری زباله در این گروهند (هارت۱۹۷۸)مشاغل غیررسمی در مناطق مختلف و حتی در یک منطقه به نامهای

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهشخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

Leave a Reply