دانلود پایان نامه

مختلفی شناخته میشوند واژه غیررسمی یا صفتهای جایگزین بااسامی مختلفی همچون اقتصاد بخش فعالیت و کار بصورت ترکیب اسامی متعددی تشکیل می دهد که به نوعبی برای نامیدن بخش غیرررسمی استفاده میشود(کولین، ۱۹۹۸)
مهمترین دلیل گرایش مردم به مشاغل غیر رسمی عبارتند از ۱-گسترش شهرنشینی ۲-نرخ بالای رشد جمعیت شهر۳-گسترش فقر۴-توان محدود بخش صنعت و

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره مورفولوژی

Leave a Reply