دانلود پایان نامه

خلاصه می‌گردد.(  Shedroff- 1998)
۱-۳-۲- اهمیت تجربه کاربری:
در دهه‌های اخیر تجربه کاربری در طراحی تعاملی۶، نقش مهمی ‌را ‌ایفا می‌کند. کاربر منبع بسیار ارزشمندی برای ایجاد تغییر و یا بهبود سیستم است.
۱-۴- ارزیابی مکاشفه ای۷ :
ارزیابی مکاشفه ای یکی از روش‌های اندازه‌گیری میزان کاربردپذیری۸ و نیز مشجص کردن مشکلات طراحی واسط

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره امام صادق

Leave a Reply