دانلود پایان نامه

متعال و سنّت رسول او در قلب مهدی ما رشد می کند ؛ همچنان که گیاه به بهترین وجه می روید پس هر کدام از شما باقی بماند تا او را دیار نماید، هنگام دیدنش عرضه بدارد : سلام بر شما ؛ ای اهل خانه رحمت و نبوت و معدن علم و جایگاه رسالت.))
عدالت: بارزترین صفات نیکوی حضرت مهدی (ع) ” عدالت)) است.
” اللهم وصل علی امرک القائم المومل و

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی مندی‌های، می‌رود.، یا‌ایجاد، جهت‌ایجاد

Leave a Reply