دانلود پایان نامه

توانمندی‌ها، نشان داده آنچه که آموخته‌اند و یا برای در ارتباط ماندن با افراد حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف ، به کار می‌گیرند.‌اینگونه فضاها می‌بایستی فضای سالمی‌برای ترکیب محتوای حرفه‌ای و شخصی‌ایجاد و حفظ گردد. مثال:LinkedIn، Flickr

۱-۳- تعاریف تجربه کاربری و اهمیت پرداختن به آن:
۱-۳-۱- تعریف تجربه کاربری:
– تجربه کاربری،

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد ، مادرزا، ،

Leave a Reply