دانلود پایان نامه

بدون دغدغه اتومبیل اشاره کرد.

مشتری تمام این ویژگی ها را تجربه می کند و براساس درکی از خدمات دارد درباره آنها قضاوت می کند. لذا مدیر خدمات باید یک تجربه کامل را به مشتری اش ارائه کند که با بسته خدماتی مطلوب هم خوانی داشته باشد .( اعرابی ۱۳۸۷)
مفهوم کیفیت

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانصحت معامله، عقد نکاح

Leave a Reply