شکل۱-۲-ترازهای انرژی اوربیتالهای مولکولی در کمپلکس هشت وجهی
اطراف فلز می باشد. برای ساختن اوربیتالهای مولکولی از روش ترکیب خطی اوربیتالهای اتمی یا LCAO1 استفاده می شود] ۲[.
۱-linear combination of atomic orbital
۱-۱-۴- روش همپوشانی زاویه ای (AOM)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *