دانلود پایان نامه

d فلزی در یک ترکیب کوئوردیناسیون به وسیله مجموع اثرات هر یک از لیگاند ها که برآن اوربیتال دارند تعیین می شوند. بعضی لیگاند ها روی یک اوربیتال d ویژه اثر قوی، بعضی اثر ضعیفتر خواهند داشت و بعضی به علت وابستگی زاویه ای آنها بی اثرند. به همین ترتیب اثرات متقابل پیوند ?و?َ برای اندازه گیری انرژی نهایی یک اوربیتال ویژه بایستی در نظر

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، the، and، functional

Leave a Reply