دانلود پایان نامه

بلور قابل تفسیر نبودند می توان کم و بیش تفسیر کرد. این دیدگاه نسبت به روش میدان بلور واقعی تر بوده زیرا همپوشانی بین اوربیتالهای اتمی را به شرط داشتن تقارن لازم به هر نسبت مجاز می داند . نظریه اوربیتال مولکولی جهت تشکیل پیوند در کمپلکسها همان اوربیتالهائی را از اتم فلز مرکزی را به کار می گیرد که نظریه پیوند والانس برای این منظور

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره "، المهدی، العمال، بالمال

Leave a Reply