دانلود پایان نامه

خواص ساختاری، مغناطیسی ، رنگ ولازم است دربرمی گیرد. مهمترین دستاورد این روش پیش بینی مقدار پایداری جفت الکترون های پیوندی گروه اوربیتالهای تقارن سازگار لیگاند ها وناپایداری اوربیتال های اتمی فلز مرکزی در ساختارهای MDn کمپلکسهای مختلف می باشد. ] ۲[
در این روش مقدار اثر متقابل بین اوربیتالهای لیگاند و اوربیتالهای فلزی d براساس

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی کشورهای در حال توسعه، توزیع کالا

Leave a Reply