دانلود پایان نامه

الکتروشیمیایی آب تولید می‌گردد و با توجه به جریان اضافی اکسیژن، آب ایجادی به خارج سلول هدایت می‌گردد. نتیجه خالص این واکنش‌های همزمان، جریان مستقیم الکترون‌هاست که از طریق مدار خارجی ایجاد می‌گردد. الکترودی که به آن هیدروژن تغذیه می‌شود، الکترود منفی یا الکترود آند نامیده می‌شود و الکترودی که به آن اکسیژن تغذیه می‌شود، الکترود

مطلب مشابه :  تحقیق درمورد فراساختار، Baert، دادند،، (۳۷).

Leave a Reply