دانلود پایان نامه

پساب های صنعتی بوده است.
این سازمان بالغ بر ۴۰۰۰ نوع رنگ را مورد مطالعه قرار داد و آلوده ترین رنگ را رنگ های بازی معرفی نمود. در سال ۱۹۹۷ سازمان محیط زیست بریتانیا اعلام کرد که درصد حضور رنگ در پساب های صنعتی باید صفر باشد، یعنی نباید هیچ رنگی در آب حضور داشته باشد و وارد محیط زیست شود.میزان مصرف آب در صنایع نساجی ۲۵۰-۲۵ متر

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد نانولوله، CNT، [۳].، زیگ

Leave a Reply