دانلود پایان نامه

درصد رنگ های دیسپرس۲، و یک درصد از رنگ های پیگمنت۳ مستقیما وارد فاضلاب می شوند]۶و۷[.
رنگ های راکتیو آزو بزرگترین دسته از رنگ های مصنوعی محلول در آب بوده که دارای بیشترین تنوع می باشند.معمولا این رنگ ها نسبت به تجزیه بیولوژیکی مقاوم بوده و قابل حذف نمی باشند. دلیل آن شاید فقدان آنزیم های ضروری برای تجزیه رنگ ها در محیط زیست است

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درباره۸۲، یکمین، کدر،

Leave a Reply