دانلود پایان نامه

که به آن نانولوله کایران می گویند.

شکل ۱-۵) چگونگی توصیف نانولوله های کربنی با بردار های m و n.

۱-۳-۲) ساختار نانولوله ها
در شکل (۱-۶ ) نیز ساختار سه نوع مختلف از نانولوله ها نشان داده شده است. نانولوله (۵-۵) از نوع صندلی دسته دار با m=n ، نانولوله (۹-۰) زیگ زاگ با m=0 و نانولوله (۱۰-۵) کایران است.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره جاذب،، رود.، برجستهترین،

Leave a Reply