دانلود پایان نامه

شکل ۱-۶) نمایی از نانولوله های صندلی(a) و زیگ زاگ (b) و کایرال (c).

۱-۳-۳) خواص نانولوله ها
نانولوله ها خواص متفاوتی داشته و ماهیت الکترونی آنها به دستوارگی بستگی دارد. نانولوله های تک دیواره با توجه به ساختارشان یا نیمه رسانا یا رسانا هستند. تمام نانولوله های صندلی شکل رسانا هستند، یک سوم

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد ]۹.[هیدرولیز، است]۶[.، دهد]۸[.، باشند]۷[.

Leave a Reply