دانلود پایان نامه

های پنج ضلعی نیز وجود دارد که ساختار ویژه ای ایجاد کرده است.
۱-۳-۵) نانولوله های باز وبسته
نانولوله ها اغلب به صورت های بسته یا باز از هر دو انتها وجود دارند. از این رو این ترکیبات را می توان مانند قفس های سه بعدی بسته یا نظیر فولون۶ های بسط داده شده، در نظر گرفت. گاهی ممکن است نانولوله از یک سمت بسته و از سمت دیگر باز

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهبازرگانان، طلاق، حمل و نقل

Leave a Reply