دانلود پایان نامه

نانولوله های زیگ زاگ و کایران هم رسانا بوده و بقیه نیمه رسانا هستند. نانولوله های چند دیواره نیز رسانا هستند. درجه ی رسانایی یا نیمه رسانایی با ناخالص سازی قابل کنترل است، برای مثال تحقیقات اخیر نشان داده که وجود اکسیژن در رسانایی نانولوله مؤثر است. CNT ها همچنین دستگاه های نشر کننده میدانی با کیفیت بالا هستند [۳]. قرار دادن

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های دیدند، پسری، دگیر،

Leave a Reply