دانلود پایان نامه

آن‌ها برای تولید قدرت با قابلیت جابجاشدن و سیستم‌های کمکی در اتوبوس‌ها استفاده شده است. شکل (۲-۵) مبانی اساسی و واکنش‌های الکتروشیمیایی انواع مختلف پیل‌های سوختی همراه دمای عملکردی آنان را نشان می‌دهد.

۲- ۳ طریقه عملکرد پیل سوختی پلیمری
واژه PEM به معنی غشای الکترولیت پلیمری۲۲ یا غشای تبادل پروتونی۲۳ است. در مرکز پیل سوختی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهفنیقی، ۲۰۰۰، اسپانیا،، اکتشافات

Leave a Reply