دانلود پایان نامه

]۹.[هیدرولیز رنگ زمانی اتفاق می افتد که مولکول رنگ به جای واکنش با گروه های هیدروکسیل سلولز با آب واکنش می دهد]۸[. رنگ های هیدرولیز شده قابل استفاده مجدد نمی باشند]۷[.
از آنجا که بسیاری از رنگ ها از طریق تجزیه بیولوژیکی قابل حذف نمی باشند ، تحقیقات در زمینه حذف آن ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است]۶[.
مطالعات نشان داده که رنگ

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد یابد،، بازماندگان، بماند.، افسرده:

Leave a Reply