دانلود پایان نامه

هاست در زیر رنگ ها بر این اساس طبقه بندی شده اند]۱ [.
رنگ های بازی۴:
این نوع رنگ ها از ترکیبات آلی یا هیدروکلرید ها می باشند که کروموفورها به صورت کاتیونی است.ازین نظر به این دسته رنگ های کاتیونی هم می گویند و معمولا داری فرمول عمومی HO- – R- – NH2 می باشند. رنگ باز وقتی ظاهر می شود که به صورت نمک درآید ، رنگ های مختلفی به این

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهصحت معامله، عقد نکاح

Leave a Reply