دانلود پایان نامه

نوع روش کروماتوگرافی می‌باشد و HPLC شاخه‌های متعدد دارد که تفاوت آنها بیشتر در ستون است (۳۶).
طول اکثر ستون‌های تجزیه‌ای کروماتوگرافی مایع cm30-10 است. معمولاً ستون‌ها مستقیم‌اند و هر زمان که به طول‌های بیشتری نیاز باشد با متصل کردن دو یا چند ستون به یکدیگر این کار انجام می‌شود.
قطر داخلی ستون‌های مایع اغلب mm10-4 و

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه مدل‌سازی، چند متغیره

Leave a Reply