55
3-3- تحریک مکانیکی 56
3-3-1 – دستگاه تحریک مکانیکی استخوان 56
3-3-2- روش اجرا 58
3-3-3- نمونه برداری 61
3-4- ارزیابی استخوان 62
3-4-1- ارزیابی خمشی استخوان 62
3-4-2- ارزیابی تراکم یون کلسیم 65
3-4-3- ارزیابی هیستومورفومتری استخوان 67
3-5- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش
مقدمه………………………….. 71
4-1- آمار توصیفی. 72
4-2- آمار استنباطی 73
4-3- وزن بدن………. 74
4-4- مقاومت خمشی 76
4-4-1 – استرس 76
4-4-2 – سفتی 79
4-5-3- انرژی جذب شده 84
4-5-4- جابجایی 88
4-5-5- جمع بندی 91
4-6- تراکم یون کلسیم 91
4-7- هیستومورفومتری استخوان متراکم و اسفنجی 93
4-7-1 – جمع بندی 96
فصل پنجم: استنباط و نتیجه‌گیری
مقدمه………………………….. 103
5-1- خلاصه تحقیق 103
5-2- بحث………………. 104
5-3- نتیجه گیری….. 116
5-4- پیشنهاد های تحقیق 116
5-4-1- پیشنهاد کاربردی 116
5-4-2- پیشنهاد پژوهشی 116
منابع…………………… 118

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1- مشخصات گروه ها………………………………………………………………………………………………60
جدول3-2- پروتکل انجام ویبراسیون………………………………………………………………………………………..61
جدول 4- 1- میانگین و انحراف معیار گروه ها در استخوان ران(Mean±SE) ……………………………..72
جدول 4-2 – میانگین و انحراف معیار گروه ها در استخوان درشت نی.(Mean±SE) 73
جدول 4- 3- نتایج بدست آمده از آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف (05/0P?) 73
جدول 4-4- نتایج آزمون لون درمراحل پیش آزمون وپس آزمون (05/0P?) 74
جدول4- 5- مقایسه میانگین و انحراف معیار وزن بدن(Mean±SD) در گروههای مختلف . 75
جدول 4-6 -آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استرس در استخوان فمور………………………………………..78
جدول4-7- نتایج آزمون توکی در شاخص استرس استخوان فمور…………………………………………………78
جدول4-8- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استرس در استخوان تیبیا…………………………………………..80
جدول 4-9- نتایج آزمون توکی در شاخص استرس استخوان تیبیا. 80
جدول 4-10- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه سفتی استخوان فمور. 82
جدول 4- 11- نتایج آزمون توکی در شاخص سفتی استخوان فمور. 82
جدول 4- 12- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه سفتی استخوان تیبیا. 84
جدول 4-13- نتایج آزمون توکی در شاخص سفتی استخوان تیبیا. 84
جدول 4- 14- آزمون تحلیل واریانس یکسویه استخوان فمور در شاخص انرژی جذب شده 86
جدول 4- 15- آزمون تحلیل واریانس یکسویه انرژی جذب شده در استخوان تیبیا. 87
جدول 4- 16- نتایج آزمون توکی در شاخص انرژی جذب شده استخوان تیبیا. 87
جدول4- 17- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جابجایی در استخوان فمور…………………………………..89
جدول4-18- آزمون تحلیل واریانس یک سویه جابجایی در استخوان تیبیا…………………………………….. 90
جدول 4- 19- آزمون تحلیل واریانس یک سویه تراکم یون کلسیم در استخوان تیبیا…………………………92
جدول 4-20- آزمون تحلیل واریانس یک سویه مساحت استخوان متراکم در استخوان فمور…………….. 94
جدول 4- 21- آزمون تحلیل واریانس یک سویه مساحت ترابکولا در استخوان اسفنجی فمور………….. 96

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل2-1- موج سینوسی در حرکات ارتعاشی…………………………………………………………………………..15
شکل2- 2- تعیین شماتیک دامنه ارتعاشات…………………………………………………………………………….. 16
شکل2-3- شکل شماتیک انتقال انرژی توسط دستگاه ویبراسیون………………………………………………….18
شکل 2- 4- نیروهای وارد بر استخوان……………………………………………………………………………………..19
شکل 2-5- رفتار آنیزوتروپیک استخوان. ………………………………………………………………………………….20
شکل2 -6- مراحل بازسازی استخوان……………………………………………………………………………………… 22
شکل2-7- مقایسه استخوان در حالت سالم و پوکی استخوان………………………………………………………23
شکل 2- 8- نظریه فراست…………………………………………………………………………………………………….26
شکل2-9- استرس هیدروستاتیک (فشاری یا کششی). 28
شکل 2-10- درزهای استخوانی شامل کانالیکول ها و لاکونای استخوانی……………………………………….29
شکل 2-11- اهمیت بارگذاری متناوب مدل مکانیکی- بیولوژی 29
شکل2- 12- شکل شماتیک نحوه انجام تست خمش سه نقطه. 32
شکل 2-13- نمودار استرس-استرین استخوان. 33
شکل 2 -14- منشا یکسان سلول های استئوسیت و استئو بلاست…………………………………………………..36
شکل2-15- اجزا میکروسکوپی استخوان…………………………………………………………………………………. 38
شکل2 -16- استخوان بلند.. 39
شکل 3-1- محل نگهداری رت……………………………………………………………………………………………….53
شکل3-2- قفس رت…………………………………………………………………………………………………………….53
شکل3 -3- رت جراحی شده…………………………………………………………………………………………………55
شکل 3-4- نمای کلی دستگاه ویبراسیون…………………………………………………………………………………57
شکل 3-5- قرار گرفتن رت در داخل دستگاه ویبراسیون…………………………………………………………….57
شکل 3-6- سسیتم پیچ و فنر برای ت
غ
ییر ات دامنه……………………………………………………………………….57
شکل 3-7- موتور ایجاد ارتعاش در زیر صفحه آلومینیمی……………………………………………………………57
شکل 3-8- نمایشگر زمان و فرکانس دستگاه……………………………………………………………………………..58
شکل 3-‏9- دستگاه Zwick مدل 477514 جهت انجام تست بیومکانیک استخوان. 63
شکل 3-‏10- نحوه قرار گیری استخوان جهت تست خمش سه نقطه. 63
شکل 3-‏11- دستگاه برش استخوان. 64
شکل 3-‏12- نمونه ای از عکس های تهیه شده جهت اندازه گیری سطح مقطع استخوان. 64
شکل 3-‏13- نمایی از بدست آمدن متغیرها با استفاده ار نمودار. 65
شکل 3-14. نمودار غلظت استاندارد فلز کلسیم………………………………………………………………………….66
شکل 3-15- دستگاه اسپکتروفتومتری مورد استفاده. 68
شکل 3-‏16- دستگاه Histo-Line جهت برش های بسیار نازک از استخوان 68
شکل 4-1- تغییرات وزن حیوانات در گروههای مختلف(Mean±SD). 76
شکل 4-2- میزان استرس در استخوان فمور 77
شکل 4-3- میزان استرس در استخوان تیبیا. 79
شکل 4-4- سفتی استخوان فمور. 81
شکل4-5- سفتی استخوان تیبیا.. 83
شکل4-6- انرژی جذب شده در استخوان فمور… 85
شکل4-7- انرژی جذب شده در استخوان تیبیا.. 86
شکل4-8- جابجایی استخوان فمور. 88
شکل4-9- جابجایی استخوان تیبیا…………………………………………………………………………………………. 90
شکل 4-10- تراکم یون کلسیم در استخوان تیبیا.. Error! Bookmark not defined.92
شکل4-11- مساحت استخوان متراکم فمور. 93
شکل4-12- مساحت ترابکولا استخوان اسفنجی تیبیا. 95
شکل 4-13- ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه HFLA 97
شکل4-14- ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه HFLA 97
شکل4- 15- ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه HFHA 98
شکل4- 16- ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه HFHA 98
شکل4- 17- ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه LFLA 99
شکل4- 18- ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه LFLA 99
شکل4- 19- ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه LFHA 100
شکل4- 20- ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه LFHA 100
شکل4- 21- ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه Sham 101
شکل 3-22- ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه Sham ………………………………………………………101

طرح پژوهشی

1-1- مقدمه
پوکی استخوان یک مشکل جدی برای سلامت عموم جامعه است که کیفیت زندگی افراد جامعه، بویژه زنان میانسال را تحت تأثیر قرارمی‌دهد. پوکی استخوان یک اختلال اسکلتی است که درآن قدرت مکانیکی استخوان کاهش یافته و منجر به شکستگی استخوان می شود. دلیل اهمیت این بیماری برای نظام سلامت کشور، شکستگی‌ها و به تبع آن تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی حاصل از این عارضه می باشد. با توجه به اهمیت بیماری پوکی استخوان و نقش محوری پیشگیری از این بیماری، بدیهی است توجه و حساسیت نسبت به این بیماری در تمامی سطوح ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور و همچنین عموم جامعه به خصوص زنان و دختران کشور امری بسیار ضروری و حائز اهمیت است.

مطالعات متعددی نقش فعالیت جسمانی در پیشگیری و درمان پوکی استخوان را نشان داده اند. اخیرا ویبراسیون کل بدن1 (WBV) بعنوان یک مداخله ورزشی راهکاری نوید بخش در حیطه ورزش و بازتوانی، جهت افزایش قدرت و توان توجه زیادی را به خود اختصاص داده و بکار گرفته می شود. مشاهده شده است ویبراسیون در بهبود استحکام استخوان در رت اوراکتومی و انسان موثر است. علیرغم تحقیق های متعددی که بر فوائد ویبراسیون در حفظ تراکم استخوان درحیوانات گزارش شده است، اما تمام تحقیقات این موضوع را تائید نمی کنند. همچنین این سوال که کدام پروتکل ارتعاشی شامل فرکانس و دامنه مشخص بر مقاومت استخوان اثر بخشی بهینه دارد، هنوز پاسخ واضحی نداشته است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر چهار نوع سیگنال مختلف ویبراسیون بر استحکام بافت استخوانی موش اوراکتومی است تا اهمیت تغییرسیگنال ارتعاش بر رفتار مکانیکی استخوان که ناشی از پدیده استخوان سازی خواهد بود، بررسی شود.

1-2- بیان مسئله
پوکی استخوان2 یا استئوپورز طبق تعریف انجمن بهداشت جهانی3 ( (WHO،” یک اختلال اسکلتی است که در آن قدرت مکانیکی استخوان کاهش یافته و منجر به شکستگی استخوان می شود”. سازمان جهانی بهداشت پوکی استخوان را به صورت کاهش تراکم استخوان به 5/2 انحراف معیار کمتر از متوسط حداکثر تراکم استخوانی در افراد جوان جامعه تعریف کرده است(1). مردان وزنان با ورود به سنین بزرگسالی، بطورطبیعی حدود نیم درصد از توده استخوانی خود را درسال از دست می دهند. خانمها با ورود به دوره یائسگی، دچار از دست دادن سریع توده استخوانی میشوند. این کاهش توده استخوانی تا 5% در سال برای استخوانها ی اسفنجی و بین 3 %-2% در سال برای استخوا نهای متراکم است. بنابراین، باعث می گردد طی 20 سال حدود 20? تا 30 ? افت تراکم استخوان داشته باشندکه با کاهش تراکم استخوانی به30 تا 40 درصد از حد طبیعی شکستگی استخوان ها بیشتر اتفاق می افتد(1-3). این شکستگی ها علاوه بر تحمیل بار اقتصادی برای فرد و جامعه، هزینه های اجتماعی حاصله مانند معلولیت یا مرگ را نیز بدنبال دارد(3).

برای بررسی رشد استخوان درانسان، مطالعات عمدتاً به رادیوگرافی یا ارزیابی مارکرهای استخوانی محدود می شوند در حالی که استفاده از مدل حیوانی به بررسی مستقیم خواص مکانیکی استخوان می پردازد. خواص مکانیکی استخوان از جمله: استرس، سفتی استخوان و میزان انرژی جذب شده از پارامترهای اصلی
بیان کننده ساختار و عملکرد استخوان می باشد. پس با استفاده از مدل های حیوانی و انجام تستهای مستقیم بیومکانیکی انعکاس بهتری از خواص مکانیکی استخوان در مقایسه با اندازه گیریهای تراکم استخوانی به دست میآید(4).

مشخص شده اوراکتومی رت یک مدل تجربی مناسب جهت بررسی پوکی استخوان در دوره یائسگی می باشدکه چند ماه بعد از اوراکتومی، پوکی استخوان قابل مشاهده است(5).
شکستگی ناحیه پروگزیمال استخوان فمور در انسان یکی از رایج ترین نوع شکستگی در پوکی استخوان است. ناحیه پروگزیمال استخوان رت نیز بسیار شبیه استخوان فمور انسان است. بدلیل شباهت زیاد بین استخوان انسان و رت از آن برای ارزیابی مقاومت استخوان و تغییرات مورفولوژی استفاده می شود(6).

مطابق یافته های پزشکی، بافت استخوان بطور منظم دچار نوسازی می گردد. روند کلی این فرایند با جذب استخوانی توسط تحریک سلول های استئوکلاست آغاز میشود. استخوان سازی توسط سلو ل های استئوبلاست صورت می گیرد. اگر جذب استخوانی زیاد باشد یا تشکیل استخوانی کم شود پوکی استخوان رخ می دهد که مکانیسم اصلی همه ی دلایل پوکی استخوان همین عدم تعادل بین جذب استخوانی وتشکیل آن است(7).

از جمله عوامل محرک و ضد تحلیلی استخوان، حساسیت به محیط مکانیکی است در واقع همان قانون ولف که شکل استخوان، ماهیت عملکردی آن را مشخص می نماید. ارتباط بین ساختار استخوان و نیرو های وارده بر آن از توانایی انطباق پذیری دائم استخوان سالم با محیط تحت بار است و بر همین مبنا امکان انطباق پذیری با محیط موجود را به سیستم اسکلتی میدهد. این توانائی عموما بدلیل خواص نوسازی4 و باز سازی5 استخوان است که بافت قدیمی استخوان را در محیط حداقل یا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *