دانلود پایان نامه

فشای اختیاری غیرمالی میپردازد.
1-2 بیان مسئله
هدف اولیه گزارشگری مالی یاری نمودن سرمایهگذاران در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. دلیل اصلی نیاز به گزارشگری مالی و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران است. در این رابطه شرکتها افشای اطلاعات را از طریق گزارشات مالی، یادداشتهای پیوست و… انجام میدهند، با این وجود در عصری که انتقال به موقع اطلاعات شرکت به واسطه تحلیلگران مالی، جراید، گزارشهای اینترنتی و… صورت میپذیرد، گزارشهای مالی سنتی به طور فزایندهای به حاشیه رانده شده است و بعضاً به منظور رفع نیازهای قانونی مورد ملاحظه قرار میگیرد (ایزدی نیا و همکاران،1388، 46).
در سالهای اخیر دو گروه نظریهپردازان و عملگرایان در راستای تشخیص نواقص موروثی گزارشگری سنتی گام برداشته و مدلها و چارچوبهایی را برای افشای داوطلبانه اطلاعات ارائه نمودهاند. این چارچوبهای گزارشگری اطلاعات، گزارشگری مالی سنتی را تکمیل نموده و به سرمایهگذاران کمک میکند تا فعالیتهای سودآور را بهتر تشخیص دهند، به هر حال گزارشگری داوطلبانه اطلاعات به عنوان بخشی از گزارشگری اطلاعات به استفادهکنندگان برون سازمانی مورد قبول واقع شده است. به طور کلی قابلیتهای گزارشگری داوطلبانه اطلاعات تا حدودی منجر به کاهش عدمتقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایهگذاران میشود(نوروزی پور و همکاران، 1390، 75و74).
با افشای اختیاری اطلاعات میتوان تصویر روشنی از عملکرد و وضعیت مالی شرکت و متعاقباً ارزشگذاری صحیح آن ارائه داد. در افشای اختیاری برخلاف افشای اجباری قوانین الزام آور وجود ندارد و حسابدار در صورت تمایل و توان به افشای مطالبی که فکر میکند در تصمیمگیریهای استفادهکنندگان از صورتهای مالی اثر دارد میپردازد.
افشای اختیاری شامل 6 بخش است: پیشینه اطلاعاتی، خلاصهای از نتایج مهم تاریخی، اطلاعات بخشها، آمارههای کلیدی غیرمالی، اطلاعات پیشبینی و بحث و تحلیل مدیریت.
در این تحقیق ضمن انتخاب آمارههای کلیدی غیرمالی از موارد ششگانه افشای اختیاری، سعی گردید به این پرسش پاسخ داده شود که:
بین ویژگیهای شخصیتی و افشای اختیاری اطلاعات غیرمالی در بین حسابداران چه رابطهای وجود دارد؟
1-3. اهمیت وضرورت پژوهش
هدف اصلی گزارشگری مالی سنتی افشای اطلاعات مالی در قالب اصول عمومی پذیرفتهشده حسابداری بوده است، اما امروزه بیشتر شرکتها در کشورهای توسعه یافته، داده های مالی را تحت یکی از دو مجموعه اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا و یا استانداردهای حسابداری بینالمللی گزارش میکنند. علیرغم اهمیت جهانی هر دو مجموعه، از نظر بازار سرمایه هر دو گروه استانداردهای ذکر شده دارای نقایص عمدهای هستند. به عنوان نمونه استانداردهای قراردادی آزادی عمل بیشتری را برای مدیران فراهم میسازند و آنها میتوانند برای انعکاس یک رویداد از روش های حسابداری متنوعی بهره بگیرند و این امر علاوه بر ایجاد امکان هموارسازی سود، قابلیت مقایسه اطلاعات مالی را کاهش میدهد. ضمناً ماهیت فرآیند گزارشگری مالی به گونهای است که معمولاً داده های گزارش شده پایه و اساس مطمئنی برای پیشبینی عملکرد آتی شرکتها نمیباشند که این امر منجر به کاهش اعتبار اطلاعات از دیدگاه سهامداران میشود. گذشته از این، امروزه گزارشگری مالی بیشتر بر داده های کمی تمرکز داشته و کمتر به موضوعاتی مثل ریسک سرمایهگذاریها و اثرات بلندمدت آن، سرمایه انسانی، ارتباطات با مشتری، تحقیق و توسعه، شهرت شرکت و…. میپردازد(نوروزیپور و همکاران،1390، 74).
به علت نقص در گزارشگری مالی سنتی و عدم رفع نیاز کامل استفادهکنندگان از صورتهای مالی، نیاز به افشای اطلاعات بیشتر مازاد بر افشای اجباری میباشد.
تقاضا برای گزارشگری مالی و افشا برخواسته از عدم تقارن اطلاعاتی و وجود تضاد منافع نمایندگی بین مدیران و سرمایهگذاران برون سازمانی است. افشای اطلاعات نقش با اهمیتی در کاهش این مسائل دارد (حجازی و همکاران،1389 ،24).
هدف از افشای اطلاعات کمک به استفادهکنندگان به منظور انجام تصمیمهای اقتصادی است. اما در مواردی کیفیت و میزان افشای این اطلاعات تحت تاثیر مفهوم پنهانکاری قرار میگیرد. پنهانکاری عبارت است از محدود ساختن افشای اطلاعات حسابداری فقط برای آنهایی که ارتباط نزدیکی با واحد تجاری دارند. در کتابهای تئوری حسابداری (مانند هندریکسن و ونبردا،1992 و بلکویی، 2000) درباره اینکه چه اطلاعاتی باید افشا شود، هدف از افشای اطلاعات چیست و چه میزان از اطلاعات باید افشا شود بحث شده است، اما به ویژگیهای محیطی و شخصیت افشاکنندگان اطلاعات توجه نشده است. در حالیکه حسابداری یک فعالیت اجتماعی، حرفهای شامل منابع انسانی و غیر انسانی است (مهدوی و قاسمی،1388،194و193).
بنابراین در این تحقیق به بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی حسابداران به عنوان یک عامل انسانی با افشای اختیاری اطلاعات پرداخته شده است و با توجه به وجود عدمتقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایهگذاران که منجر به ارزشگذاری اشتباه شرکت میشود به نظر میرسد افشای اختیاری اطلاعات لازم و این تحقیق ضرورت کاربردی دارد.
از طرفی با توجه به اینکه تاکنون در رابطه با موضوع افشاگری اطلاعات تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد ویژگیهای شخصیتی و تمایل یک حسابدار که میتواند در انجام و میزان این افشا اثر داشته باشد در ایران تحقیقی صورت نگرفته، این تحقیق دارای نوآوری میباشد و با توجه به ترکیب دو رشته روانشناسی و حسابداری و بین رشتهای بودن آن میتوان گفت تحقیق حاضر میتواند به کامل شدن حوزه علم در این زمینه کمک نماید.
1-4.اهداف پژوهش
اهداف پژوهش به شرح ذیل میباشد:
اهداف کاربردی
افشای اختیاری اطلاعات به استفادهکنندگان از اطلاعات مالی کمک میکند تا تصمیمات درستی را بگیرند. استفادهکنندگان از اطلاعات مالی در درجه اول سهامداران میباشند که میتوانند برآورد درستی از ارزش شرکت و وضعیت و عملکرد آن داشته باشند. در درجات بعدی اعتباردهندگان، بانکها، دولت و… میباشد. از طرفی به واسطه تاثیری که افشای اختیاری اطلاعات بر روی عملکرد شرکت دارد میتوان کارمندان و کارگران شاغل در شرکتها را نیز عنوان نمود.
هدف اصلی
هدف اصلی تحقیق بررسی بین ویژگیهای شخصیتی و افشای اختیاری در بین حسابداران میباشد.
اهداف فرعی
1) بررسی رابطه بین ویژگی امیدواری و افشای اختیاری در بین حسابداران
2) بررسی رابطه بین ویژگی عزت نفس و افشای اختیاری در بین حسابداران
3) بررسی رابطه بین ویژگی رضایت از زندگی و افشای اختیاری در بین حسابداران
4) بررسی رابطه بین ویژگی جنسیت و افشای اختیاری در بین حسابداران
5) بررسی رابطه بین ویژگی وضعیت تاهل و افشای اختیاری در بین حسابداران
6) بررسی رابطه بین ویژگی سن و افشای اختیاری در بین حسابداران
7) بررسی رابطه بین ویژگی سمت شغلی و افشای اختیاری در بین حسابداران
8) بررسی رابطه بین ویژگی سابقهکار و افشای اختیاری در بین حسابداران
1-5. فرضیات پژوهش
برای دستیابی به اهداف تحقیق، فرضیه های زیر مطرح و مورد آزمون قرار گرفت:
فرضیه اصلی تحقیق:
بین ویژگیهای امیدواری،رضایت از زندگی و عزت نفس با افشای اختیاری در بین حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی:
1) بین ویژگی امیدواری و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
2) بین ویژگی رضایت از زندگی و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
3) بین ویژگی عزت نفس و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد
4) بین ویژگی جنسیت و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
5) بین ویژگی وضعیت تاهل و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
6) بین ویژگی سن و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
7) بین ویژگی سمت شغلی و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
8) بین ویژگی سابقهکار و افشای اختیاری حسابداران رابطه معناداری وجود دارد.
1-6. قلمرو پژوهش
هرتحقیقی باید دارای قلمروودامنه مشخصی باشد تا پژوهشگر در همه مراحل تحقیق بر موضوع تسلط کافی داشته باشد وبتواند نتایج حاصله از نمونه انتخابی رابه جامعه تعمیم دهد.قلمرو تحقیق حاضر شامل زمینه های زیر میباشد.
قلمرو مکانی
چارچوب مکانی تعیین شده در این تحقیق کلیه حسابدارانی هستند که در شرکتها وموسسههای حسابداری سطح شهر یزد مشغول به کار میباشند وبه عنوان جامعه هدف بوده که انتخاب نمونه از میان آنها صورت گرفته است.
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق فصل پاییز و تابستان 1393میباشد.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع ویژگیهای شخصیت-فروش پایان نامه کامل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قلمرو موضوعی تحقیق
چارچوب موضوعی رعایت شده در این تحقیق تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی حسابداران و افشای اختیاری میباشد.
1-7. ابزار گردآوری داده ها
روش های گردآوری داده ها در این پژوهش را میتوان به دو دسته کتابخانهای و میدانی تقسیم نمود.
در ارتباط با جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش کتابخانهای و در خصوص جمعآوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیه های پژوهش روش میدانی مورد استفاده قرار
گرفته است. برای جمع آوری داده ها به روش میدانی از پرسشنامه استفاده شده است.
1-8. روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها(طرح تحقیق) از نوع تحقیقات غیرآزمایشی(همبستگی) میباشد. جهت گردآوری داده های لازم جهت آزمون فرضیه ها،از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی محسوب میشود.
1-9.روش نمونهگیری وحجم نمونه
دراین تحقیق از فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه استفاده شده و پس از محاسبه حجم نمونه 150 مورد محقق به دلیل دستیابی به نرخ موثر تعداد180پرسشنامه درجامعه آماری توزیع و تعداد 150پرسشنامه بهدست آمد. روش نمونهگیری در تحقیق نیز تصادفی ساده بوده است.
1-10. روش تحلیل داده ها
برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش آزمون همبستگی استفاده میگردد. برای بررسی ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش، در صورتی که متغیرها دارای توزیع نرمال باشند از روش پیرسون و در صورت عدم برقراری فرض نرمال بودن از روش همبستگی اسپیرمن استفاده میشود. همچنین از روش رگرسیون خطی نیز برای بررسی رابطه بین متغیرهای ویژگیهای شخصیتی افراد با افشا استفاده میگردد.
1-11.تعریف واژههای کلیدی
افشای اختیاری
تعریف ساده افشا، انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیرمالی، کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملکرد مالی شرکت است. این افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضعکننده قوانین الزامی شده باشد افشای اجباری و در صورتیکه افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاصی نباشد، افشای اختیاری تلقی میشود. همچنین افشا به طور ضمنی بیانگر ارائه حداقلی از اطلاعات در گزارشهای شرکت است به نحوی که بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسکها و ارزش نسبی شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نماید(ابوئی ودیگران،1390 ،18).
تعریف عملیاتی: دراین تحقیق متغیر افشای اختیاری با استفاده از10 سوال دربردارنده مفاهیمی همچون افشای میانگین حقوق هر کارمند، سن کارکنان کلیدی، سهم از بازار محصولات یا خدمات اصلی، تعداد واحدهای فروشرفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، قیمت فروش هر واحد مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان رشد در واحدهای فروشرفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان فروش سربهسر مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، زمان انجام تولیدیا تحویل، تشریح روشها یا فوتوفن تولید و توضیحاتی درباره مشتریان مورد سنجش قرار گرفته است.
عزت نفس
به نظر کریستین وبرعزت نفس در واقع سنجشی است که چگونه خود را درک می کنیم در واقع یک جور درجه بندی ارزشهای ماست(گیله گل بهروزان,8,1387)
تعریف عملیاتی:در این تحقیق عزت نفس با استفاده از16 سوال در بردارنده مفاهیمی چون اعتماد به نفس , ارزشهای شخصی , خود باوری , استعداد های شخصی و ….. مورد سنجش قرار گرفته است.
رضایت از زندگی
رضایتمندی از زندگی رامی توان حالت و شرایطی دانست که بر اسا س ارضا نیاز ،ارزوها و امیال روی داده و فرد از روی موفقیت, تمایل وتائید ازادانه از شرایط فردی وپیرامونی به لحاظ ذهنی خشنود گردیده وان را خوشایند ارزیابی می نماید(شوستر وسیمون241:1373) اینگلهارت معتقد است احساس رضایت ازبازتاب توازن میان ارزوهای شخصی و وضعییت عینی به وجود می اید(اینگلهارت241:1373)
تعریف عملیاتی:در این تحقیق رضایت از زندگی با استفاده از5 سوال در بردارنده مفاهیمی چون ارزیابی فرد از زندگی در دوران حاضر , ارزیابی از میزان انگیزه افراد برای زندگی , ارزیابی از میزان لذت در زندگی مورد سنجش قرار گرفته است.
امید واری
برخی از دانشمندان اخلاق میگویند هرکس منتظر نتیجه مطلوبی در اینده باشد و گمان به تحقق اسباب ان داشته باشد,همزمان احساس خرسندی به او دست میدهد که این خرسندی همان امیدواری است(لوتار،2008،47)
تعریف عملیاتی:در این تحقیق امیدواری با استفاده از6سوال در بردارنده مفاهیمی چون موفقیت در اینده , تجربیات گذشته , وجنبه های مثبت زندگی و به کار گرفتن قدرت ومنابع شخص به بهترین وجه ممکن مورد سنجش قرار گرفت
فصل دوم
مبانی نظری وپیشینه تحقیق

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه روانشناسی : خشونت خانوادگی

2-1.مقدمه
هدف نهایی هر پژوهش علمی این است که با بهره گرفتن از نتایج، اطلاعات جدیدی به دست آورده وبه کمک این اطلاعات وبا وجود اطلاعات ودانش موجود، بستر لازم را برای انجام تحقیقات آتی وهمچنین استفاده کاربردی از نتایج پژوهش فراهم کند. در راستای نیل به هدف نهایی پژوهش به مطالعه ابعاد مختلف موضوعات مورد بررسی در پژوهش پرداخته میشود. لذا فصل دوم این تحقیق به مبانی نظری اختصاص دارد.
هدف از تدوین این فصل، ایجاد بستر نظری در زمینه موضوع میباشد.
2-2. ادبیات تحقیق
2-2-1. افشا
اصطلاح افشا در گستردهترین مفهوم به معنای ارائه اطلاعات است. در حسابداری، از این اصطلاح به نحو محدودتری استفاده میشود و صرفاً به معنای ارائه اطلاعات مالی مربوط به یک شرکت در گزارشهای مالی و یا گزارشهای سالانه میباشد. در برخی موارد، مفهوم افشا باز هم محدودتر میشود و مقصود اطلاعاتی است که در محتوای صورتهای مالی گنجانده نشده است. مسائل مرتبط با ارائه اطلاعات در ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوهنقد نیز بر اساس ضوابط شناخت و اندازهگیری حلوفصل میگردد. بنابراین افشا در محدودترین معنای خود شامل مواردی نظیر بحث و تحلیل مدیریت، یادداشتهای پیوست صورتهای مالی و صورتحسابهای مکمل میشود. بررسی گزارشهای سالانه نشان میدهد کیفیت اطلاعات افشا شده در چنین گزارشهایی متفاوت است و تفاوت در افشای اطلاعات به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین صلاحدید آنان در مورد افشای اطلاعات برای مقاصد سرمایهگذاری است(شباهنگ، 1389، 153). صورتهای مالی، تنها جزیی از گستره وسیع افشا هستند و معیارهای عملکرد غیرمالی بسیاری وجود دارند که در مجموعه گزارشهای مالی ارائه نمیشوند، لیکن تصمیمگیری صحیح، ضرورت آگاهی از این معیارها را ایجاب میکند. سیاستها و روش های افشای اطلاعات در واحدهای تجاری از یک سو، تحت تاثیر قوانین و استانداردهای حسابداری است و از سوی دیگر، بیانگر قصد و تفکر مدیریت این واحدها در خصوص اطلاعات افشا شده میباشد. معمولاً مدیران واحدهای تجاری، منابع کاملاً برتری برای انجام پیشبینیهای قابل اتکا دارند و دسترسی عمومی به اطلاعات و پیشبینیهای آنها کارایی بازارهای مالی را افزایش میدهد. از طرف دیگر شواهد تجربی نشان میدهد که اکثر مدیران تمایل بیشتری برای افشای اخبار خوشبینانه نسبت به اخبار بد دارند و این امر قابلیت اتکای اطلاعات را کاهش میدهد. لذا این مطلب حاکی از آن است که در پذیرش اطلاعات افشا شده توسط واحد گزارشگر باید محتاطانه عمل کرد، زیرا بینشی از تفکر مدیریت را منعکس

Leave a Reply