دانلود پایان نامه

های شناختی 34
2-2-3-2-4 نظریه های سیستمی 35
2-2-3-2-5 نظریه های بین نسلی 36
2-2-4 عوامل موثر بر رضایت زناشویی 38
2-2-4-1 پختگی روانی و رشد عاطفی فکری طرفین 38

2-2-4-2 طرز تفکر، عقاید و تمایلات 38
2-2-4-5 عقاید مذهبی 38
2-2-4-6 اختلافات طبقاتی 39
2-2-4-7 توافق و طرز فکر درباره امور جنسی 39
2-2-4-8 بیماری روانی در خانواده 39
2-2-5 تفاوت های افراد در رضایت زناشویی 39
2-3 سرسختی 41

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-1 تاریخچه سرسختی 41
2-2-2 تعاریف سرسختی 42
2-2-3 ابعاد و نظریه های سرسختی 43
2-2-3-1 ابعاد سرسختی 43
2-2-3-2 نظریه های سرسختی 44
2-2-3-2-1 نظریه کوباسا در مورد سرسختی 44
2-2-3-2-2 نظریه براون در مورد سرسختی 47
2-2-3-2-3 نظریه لماکی در مورد سرسختی 50
2-2-3-2-4 نظریه مدی و پوکتی در رابطه با سرسختی 51
2-2-4 عوامل موثر بر سرسختی 52
2-2-4-1 الگوی شخصیتی رفتار الف 52
2-2-4-2 جایگاه مهار 52
2-2-4-3 عزت نفس 53
2-2-5 تفاوت های افراد در سرسختی 54
2-18-پیشینه پژوهش 55
2-18-1-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور 55
2-18-1-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی 55
2-18-1-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی 55
2-18-1-3-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و رضایت زناشویی 56
2-18-2-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور 57
2-18-2-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی 57
2-18-2-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی 57
2-18-2-3-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی و سرسختی 58
فصل سوم: روش پژوهش 59
روش پژوهش 59
3-1-طرح پژوهش 60
3-2-طبقه بندی متغیرها 60
3-3-جامعه آماری پژوهش 60
3-4-نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری 60
3-5-ابزار سنجش 61
3-5-1-پرسش نامه رضایت زناشویی 61
3-5-2-پرسش نامه کمال گرایی اهواز 62
3-5-3-پرسش نامه سرسختی 62
3-6-روش اجرا 63
3-7-روش های آماری تحلیل داده ها 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 64
الف) یافته های توصیفی 65
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 72
5-2 بحث و تفسیر نتایج 74
5-3 محدودیت ها 77
5-4-پیشنهادات 77
5-4-1-پیشنهاد های کاربردی 77
5-4-2-پیشنهادهای پژوهشی 77
منابع 78
Abstract 86

فهرست جداول
جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش 65
جدول 4-2- برآوردها و مشخصات کلی مدل 67
جدول 4-3- شاخص های نیکویی برازش مدل ارتباط بین کمالگرایی مثبت و منفی با فرسودگی شغلی 67
جدول 4-4- تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سرسختی بر کمالگرایی مثبت و منفی 68
جدول 4-5- ضرایب معادله پیش‌بینی سرسختی با بهره گرفتن از کمالگرایی مثبت و منفی 69
جدول 4-6- تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون رضایت زناشویی بر کمالگرایی مثبت و منفی 70
جدول 4-7- ضرایب معادله پیش‌بینی رضایت زناشویی با بهره گرفتن از کمالگرایی مثبت و منفی 71

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه کمالگرایی با سرسختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرمانشاه بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 346 (173 نفر زن و 173 نفر مرد) انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس رضایت زناشویی انریچ (1988)، پرسش نامه کمال گرایی اهواز (APS) کیامرثی و نجاریان (1376) و پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز کیامرثی و نجاریان (1376) بود. نتایج نشان داد که بین کمال گرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد. همچنین بین کمال گرایی و سرسختی در دانشجویان متاهل رابطه معنادار دارد و همچنین نتایج نشان داد که بین کمال‫گرایی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.‬‬
کلید واژه: کمالگرایی، رضایت زناشویی، سرسختی، دانشجویان متاهل

فصل اول
کلیات پژوهش

این فصل با مقدمه آغازمی شود و سپس بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش مورد بررسی قرارمی گیرد و در ادامه فرضیه های پژوهش تشریح می شوند و در پایان تعریف مفهومی و عملیاتی کمالگرایی، سرسختی و رضایت زناشویی ارائه می گردد.
1-1-مقدمه
خانواده را مؤسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است. از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل سالم و سازنده میان انسان ها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است. خانواده محل ارضای نیاز های مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی است. رضایت یک فرد از زندگی زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد(باغبانی سیچانی، احمدی علون آبادی و غلامعلیان، 1386). رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد است. رضایت زناشویی می تواند انعکاسی از میزان شادی افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن بواسطه بسیاری از عوامل مختص رابطه زناشویی باشد. می توان رضایت زناشویی را به عنوان یک موقعیت روان شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمی آید بلکه مستلزم تلاش هر دو زوج است. به ویژه در سال های اولیه، رضایت زناشویی بسیار بی ثبات است و روابط در معرض بیشترین خطر قرار دارند(بنائیان، پروین و کاظمیان، 1385).
1-2- بیان مسأله
رضایت زناشویی را بر قراری ارتباط مؤثر با طرف مقابل، عدم عصبانیت، حفظ استقلال فردی زن و مرد ضمن مشارکت با هم، ارزش قائل شدن به خواسته ها و علایق همسر، همراهی و همدلی، داشتن هدف و آرمان مشترک ، قبول سختی ها و آمادگی ها برای مواجه با مشکلات زندگی و کنار هم بودن در روز های خوشی و سختی و تأکید و توجه بر نکات مثبت شخصیت همسر ، ابراز دوستی و اهمیت دادن به یکدیگر را از عوامل در استمرار زندگی مشترک و رضایت زن و مرد تعریف کرده اند (پویا منش، احدی، مظاهری و دلاور، 1387). ارتباط صحیح کلامی و غیر کلامی اساس یک زندگی زناشویی موفق است و ویژگی های شخصیتی زوجین در این امر کمک کننده است. زوج هایی که دارای خصلت های شخصیتی سرسختی روانشناختی هستند و در شرایط سخت زندگی قادر به کنترل شرایط هستند، می توانند موفق تر باشند(حفاظتی، فیروز آبادی و حق شناس، 1385) .
یکی از عواملی که می تواند بر رضایت زناشویی مؤثر باشد کمال گرایی است. کمال گرایی یک سبک شخصیتی چندبعدی است که با شمار زیادی از مشکلات روان شناختی، بین فردی و مسائل مربوط به رضایت زناشویی ارتباط دارد (گروسارث و آیسنک، 2009).
کمال گرایی یک اختلال نیست اما عامل آسیب زایی است که مشکلات بسیاری را برای کودکان و بزرگسالان و خصوصا در ارتباط زناشویی ایجاد می کند (کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده، 1377). کمال گرایی از ویژگیهای روانشناختی است که مورد علاقه بسیاری از روانشناسان دنیا می باشد و منزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تلاش برای تحقق آنها است (والان ، 2013). کمال گرایی به افکار و رفتار های خود تخریب گرانه ای اشاره می کند که هدف آنها نیل به اهداف به شدت افراطی و غیر واقع گرایانه است. در جامعه امروزی به اشتباه کمال گرایی چیزی مطلوب و حتی لازم برای موفقیت در نظر گرفته می شود( فریدمن و بوث ، 2011).
ملکی (1392) در پژوهشی به بررسی رابطه کمال گرایی با سازه دیگری به نام سرسختی پرداخت و به این مسئله اشاره نمود که افراد کمال گرا، در شرایط مختلف سرسختی بیشتری از خود نشان می دهند و چون آرزوهای بزرگی دارند، در شرایط فشار و استرس سرسختانه مقاومت به خرج می دهند. از طرفی مقوله سرسختی روانشناختی یکی از موضوعات جدیدی است که ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود مشغول کرده بود. فرد سرسخت، کسی است که قادر باشد حوادث را کنترل کند و یا بر آنها تاثیر داشته باشد و عوامل فشارزا را قابل تغییر بداند و نسبت به فعالیتهایی که انجام می دهد متعهد باشد و انتظار داشته باشد که این تغییر یک مبارزه هیجان انگیزی برای رشد بیشتر است و آن را جنبه ای عادی از زندگی بداند. سرسختی روانشناختی از سه بعد تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل شده است (گوردون و دیموک ، 2013).
سواری (1391) در پژوهشی تحت عنوان رابطه ساده و چندگانه سرسختی روانشناختی و کمالگرایی با سلامت روانی به این نتایج دست یافت که سرسختی روانشناختی و کمالگرایی به ترتیب با سلامت روانی رابطه دارند. همچنین احتشام زاده، مکوندی و باقری (1391) در پژوهشی دیگر به بررسی رابطه بخشودگی ، کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در جانبازان و همسران آنها پرداختند و نتایج حاکی از وجود رابطه چندگانه بین بخشودگی، کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی بود و بخشودگی بهترین پیشبینی کننده میزان رضایت زناشویی زوجین گزارش شد. از این رو هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی به این سئوال است که آیا بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد؟

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد ارزیابی عملکرد-دانلود کامل

1-3-اهمیت و ضرورت مسئله
در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج، ‌۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در کشور ثبت شده است. این آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق می‌رسد (محمد، 1392).
اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و…با کم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۵ شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست ، سپس طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به‌تدریج کاهش می‌یابد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ این آمار مجدداً افزایش می‌یابد. به عبارتی آماره نشان دهنده این امر است که در طی سالهای اخیر میزان طلاق رو به افزایش است ( محمدی، 1392).
این امر، گویای آن است که اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عواملی زیادی همچون عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین نارضایتی زندگی و نارضایتی زناشویی است ( عارفی، 1390). کیفیت زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و هست و کیفیت زندگی مفهومی پویاتر و وسیع تر از سلامتی است. ایجاد رضایت از زندگی همیشه یکی از اهداف جوامع بوده است(آرگیل و لو ، 2010).
به نظر می رسد که در گذشته با وجود اینکه امکانات زندگی کمتر بوده است، میزان رضایت از زندگی و به خصوص رضایت زناشویی بیشتر بوده است. ولی امروزه رضایت از زندگی زناشویی کمتر شده است(آرگیل، 2009). با توجه به مطالب بیان شده به نظر می رسد که شناسایی عواملی جز عوامل اقتصادی که باعث می شود رضایت زندگی زوجین افزایش یابد، مهم تلقی می شود. امروزه شاید یکی از دلایل کاهش رضایت زناشویی زوجین نسبت به گذشته کمال گرایی زوج ها باشد (رحیمی و شمس خرم آبادی، 1385).
کمال گرایی یک اختلال نیست اما عامل آسیبزایی است که مشکلاتی را برای بزرگسالان، نوجوانان و کودکان به وجود می آورد. اغلب مردم، کمال گرایی را با موفقیت طلبی یا وظیفه شناسی اشتباه می گیرند. کمال گرایی با این نگرشها تفاوت دارد. کمال گرایی یک الگوی نابهنجار از رفتار هاست، که می تواند منجر به اختلالات زیادی شود. کمال گرایی مستلزم سطوح نامناسبی از انتظارات و اهداف ملموس و فقدان دائمی خشنودی است( رایس و دلو ، 2012). بنابراین با توجه به مطالب بیان شده اهمیت پژوهش حاضر احساس می شود.

مطلب مشابه :  بزهکاری نوجوانان

1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلی:
هدف کلی بررسی رابطه بین کمال گرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل کرمانشاه است.
1-4-2 اهداف اختصاصی:
تعیین میزان رابطه بین کمال گرایی و سرسختی در دانشجویان متاهل
تعیین میزان رابطه بین کمال گرایی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

1-5 فرضیه های پژوهش
1-5-1 فرضیه اصلی
بین کمال گرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.
1-5-2 فرضیه های فرعی
بین کمال گرایی و سرسختی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.
بین کمال گرایی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.
1-6 تعریف مفهومی متغیرها
کمال گرایی
عبارت است از گرایش فرد به داشتن مجموعه ای از معیار های بالای افراطی و تمرکز بر شکست ها و نقص ها در عملکرد است(دنیل و دانا ، 2006).
رضایت زناشویی
احساس خشنودی، رضایت و لذت توسط زن یا شوهر زمانی که همه جنبه های ازدواج خود را در نظر می گیرند. رضایت یک متغیر نگرشی است. بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. طبق تعریف مذکور رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند (دینر، آمونس، لارسون و گریفن ، 2013).
سرسختی روانشناختی
سرسختی عبارت است از ترکیبی از باور ها در مورد خویشتن و جهان که از سه مؤلفه تعهد ، کنتر ل و مبارزه جویی تشکیل می شود (کوباسا ، 1988).
1-7-تعریف عملیاتی متغیرها
کمال گرایی: در این پژوهش توسط مقیاس کمال گرایی اهواز نجاریان، عطاری و زرگر (1378) سنجیده شد. این پرسش نامه دارای 27 سئوال است.
سرسختی روانشناختی: در این پژوهش توسط پرسش نامه سرسختی روانشناختی اهواز کیامرئی و نجاریان (1376) بررسی گردید. این پرسش نامه شامل 27ماده است.
رضایت زناشویی: این متغیر توسط مقیاس سازگاری زناشویی اسپینر (1976) سنجیده شد ودارای 32 سوال است.

فصل دوم

مفاهیم، نظریه ها، سابقه پژوهش
2-1 کمال گرایی
2-1-1 تاریخچه کمال گرایی
انگیزه کمال و تأثیر آن در طول تاریخ مورد بررسی همه جانبه و گسترده توسط فلاسفه و روانشناسان به ویزه نظریه پردازان رویکرد روانکاوی قرار گر فته است . هر چند کمال گرایی سابقه طولانی دارد اما پزوهش های تجربی اندکی برای بررسی این سازه انجام شده است . ولی در سال های اخیر میزان این بررسی ها رو به رشد بوده است . اگر چه بر اساس شواهد موجود تفاوت های فردی زیادی در کمال گرایی وجود دارد ، اما مهم ترین مشخصه های کمال گرایی ، داشتن اهداف بلند پروازانه ، جاه طلبانه ، مبهم و غیر قابل وصول و تلاش افراطی برای رسیدن به این اهداف است و با کاوش دقیق در روحیان انسان در می یابیم که انسان دوست دار خوبی و کمال طلبی است. بدیهی است این تمایل انسان یعنی انسان کامل و بی عیب بودن به نفسه ایرادی ندارد. در همین حال انگیزه کمال و تأثیر آن بر رفتار انسان در طول تاریخ به صورت همه جانبه و گسترده ای اوسط روان شناسان به ویژه نظریه پردازان رویکرد در روان کاوی ، مورد بحث قرار گرفته است. برای مثال آدلر (1956) اشاره می کندکه تلاش برای کمال گرایی یک جنبه ذاتی انسان است. هورنای (1995) از سوی دیگر بر کمال گرایی روان نژند و طفره رفتن به دلیل ترس کمال گرایان از شکست خاص می شود، تمرکز دارد. اخیراً محققانی مانند بلیت (1995) بیان کرده اند: نیاز شدید به موفق شدن و اجتناب از انتقاد دیگران و دوری جستن از ظهور عیب و نقص های افراد کمال گرا را وادار به انجام فعالیت های مداوم و سخت به منظور دست یابی به موفقیت می کند، ولی اغلب زندگی آنها نسبت به انتقاد های دیگران و اندیشیابی افراطی و در عین حال می تواند دلیل خشنودی بسیار نا چیزی از این دستاورد ها گردد و منجر به صدمه پذیری نسبت به انتقادات و شکست ها شود. به دلیل ضرورت حفظ چهره ای توانا و کمال گرای خویش و دیگران، چنین افرادی به طور مداوم در تلاش هستند تا جایگاه خودشان را ثابت نگه دارند. بنابراین همیشه خود را تحت آزمایش می بینند و بر هر نوع شکست و انتقاد احساس نا

Leave a Reply