دانلود پایان نامه

ی بسیار پیچیده و تجملاتی به تن دارند. این طرح ها، بصورنت کلی و یا جزئی دقیق هستندو لباس خدمه ایستاده دیگر تزئینات زیادی ندارد و لباس افراد رم دهنده نسبتا ساده و بدون طرح است. شاه نیز مانند خدمه اش خفتان یک تکه ای با کمربند و شلوار پوشیده است. این خفتان یقه ایستاده باریکی دارد.
آستین های آن چسبان است و دو طرف لباس چاک دار است. دایره های متوالی زینت بخش گردنبند، آویزهای کمربند و لبه سر آستین ها و حاشیه لباس است. روی خفتان (شامل بالاتنه و پائین تنه و آستین ها) را گل های چهار پر درون داره پوشانده است. هفت سیمرغ نیز در میان گل ها دیده می شود، و در روی شلوار نیز دو سیمرغ دیده می شود. زنان نوازنده جامه بلندی در زیر بالا پوش پوشیده اند که گل های چهارپر کوچکی از شانه راست تا پایین آرنج آنها را پوشانده است.
روی سر آستین دست راست طرح های تزئینی دیده می شود. بالاپوش با چین های بسیار و از جنس پارچه نرم، شانه چپ تا قسمت پائین بدن را پوشانده است. طرح مستطیل شکلی که با دوایر متوالی احاطه شده، روی قسمت ران بالاپوش حکاکی شده است. گاهی اوقات روی یقه گرد و تقریبا شل جامه ها طرح دایره ها کوچکی دیده می شود و در قسمت مرکزی آن دو ردیف تزئینات عمودی قرار دارد. این نوازندگان در لباس زنانه خود و بت اضافاتی چون گردنبند بزرگ گل سر و گوشواره زنانی پر زرق و برق و آراسته به نظر می رسند.
ب- لباس سردسته های رم دهنده فیل سوار:
افراد رم دهنده، فیل سئار در 5 ردیف در حاشیه سمت چپ نشان داده شده اند. ردیف A-5 و A-1 (ردیف اول و پائین) گروهی مشتمل بر پنج رم دهنده را نشان می دهند و ردیف های A-2,A-3,A-4 متشکل از چهار نفر هستند.
سردسته درهر ردیف ملبس به جامه طرح دار است و بزرگتر از دیگر افراد رم دهنده آن ردیف ترسیم شده است. بالاتنه سردسته از روبرو است و پائین تنه سمت راست او که از پهلو نشان داده شده دارای حالت راست و عمودی است و فیل سوار؛ دست راست خود را تا سطح کمر بالا آورده است. تا آنجا که سردسته ها در قایق ننشسته بلکه فیل سوار هستند. بالاپوش بلندی تا روی زانو پوشیده اند و کفش و شلوارشان دیده می شود. روی یقه گرد و ایستاده بالاپوش فیل سوارها و شانه های انها، طرح های تزئینی به چشم می خورد.
یقه و سرآستین های سردسته ردیف دوم A-2 از بالا به عقب آسیب دیدگی شدید روی شانه کاملا قابل تشخیص نیست. موتیف های پرنده در این ردیف، همگی به سمت راست نگاه می کنند. آنها بزرگتر از پرنده های ردیف A-1 از بالا تصویر شده اند ولی پرهای دم آنها بلندتر است. بنظر می رسد این پرنده ها بطور زیگزاگ قرار گرفته اند و نه در خطی افقی. طول پرهای دم آنها متفاوت است. علت آن احتمالا مساوی نبودن فضای محدود تزئینات برای هر پرنده است. روی لباس سوار (سردسته) پرنده بزرگی، مشابه پرنده ردیف اول A-1 کنده کاری شده است. روی بالاپوش سردسته ردیف سوم A-3 از بالا یک در میان طرح گل درون دایره و پرنده دایره وجود داردو. در حاشیه پائینی لباس نیز همان طرح بچشم می خورد. طرح گل که از روبرو ترسیم شده است، دارای سه گلبرگ نوک تیز و یک برگ سه شاخه در هر طرف است.
روی شلوار، نقش دو پرنده در حالی که پرهای بلند دمشان را بالا گرفته اند و در جهتی مخالف یکدیگر نگاه می کنند، دیده می شود. سردسته همچنین کمربندی با چهار آویز کمری بخود بسته است. شکل سردسته ردیف چهارم A-4 از بالا ناتمام است، و تنها خطوط لباس قابل رویت است. هیچ طرحی بطور دقیق و جزئی روی لباس او حکاکی نشده است. سردسته ردیف پنجم A-5 که آخرین فرد است، بالاپوشی با طرح های پرندگان در یک خط به تن دارد. طرح روی حاشیه لباس او نشان دهنده نقش گل شکفته ایی به شکل قلب است. تصور می شود که طرح های روی شانه و سرآستین نیز از موتیف های گل به شکل قلب باشد، ولی به علت خرابی سطحی، شانه و سرآستین سردسته به روشنی قابل مشاهده نیست و به همین علت تشخیص طرح های این قسمت دشوار است. روی پاپوش ها که بخشی از شلوار را پو شانده اند، طرح کروی پراکنده ای وجود دارد که کاملا و به روشنی دیده نمی شود. طرح های اصلی لباس سردسته ها، طرح نیمرخ مرغ های آبزیاست. این طرح ها مشابه یکدیگرند و الحاقات خاصی ندارند. اگر چه به علت کمبود فضا جهت جای دادن تزئینات اضافی بین نقوش پرندگان، این نقوش بطورنامنظمی روی لباس سردسته ها رسم شده اند، ولی بنظر می رسد که اکثرا در یک ردیف افقی قرار گرفته باشد، برای تعیین آن که آن پرنده ها نیز یک ردیف عمودی یا زیگزاگ را تشکیل می دهند نیاز به تحقیقات بیشتری است.
ج- لباس رقاصان ایستاده در قایق
در قایقی که در طول قسمت پر رزق و برق سمت چپ بالا نشان داده شده، پنج خدمه مرد و دو قایقران در دو سر قایق دیده می شود. خدمه چهره خود را کمی بالا و بطرف راست گرفته اند. آنها دستهایشان را تا سطح شانه های چپ خود بالا آورده اند و دست چپ خود را به آرامی گرد کرده اند. شکل دست راست انها دراثر تخریب نامشخص است 3 سر آنها در مقایسه با اشکال دیگر همان صحنه، استثنائا بخوبی حفظ شده است، بطوری که حتی صورت ایشان نیز مشهود است، رقاصان ریش و سیبل دارند و دارای چشمان درشتی می باشند. موهای نیمه معجد ایشان به دو قسمت تقسیم شده است. یقه بالاپوش آنها ساده است.
روی نیم تنه پائینی آن ها دایره های متوالی، شکل نیم دایره ای را به وجود آورده اند. درون هر نیم دایره، طرح مجزایی دیده می شود. این نیم دایره ها از دو ردیف متوالی تشکیل شده اند و موتیف مربع های دوتایی آنها را در وسط قطع کرده است. این افراد دو نوع کمربند بخود بسته اند: یکی پهن تر و آویزهای روی آن دیده می شود و دیگری نواری دارد که به طور عمودی در جلو قرار گرفته است. فرد دوم از سمت چپ، کمربند نوع اول را بسته است و فرد جلویی کمربند دوم را به کمر دارد، کمربند چهارم از چپ، ترکیبی از این دو نوع است. بالاپوش آخرین نفر در سمت چپ B-1 (تصویر شماره 5)، طرح متقارن دو خروس را که روبروی هم قرار گرفته اند را نشان می دهد. این دو خروس روی پایه ای مزین به دایره های متوالی ایستاده اند.
درون طرح نیم دایره پائین تنه این شخص گلی شبیه لاله و نیم رخ درختی گلدار با برگهای دراز نوک تیز دیده می شود. سر آْستین های او با نقش سه ردیف گلدار چهارپر تزئین شده است. کمربند او پر از دایره های متوالی است وقلاب تخم مرغی شکل آن بطور مورب به سمت چپ و به پائین آویزان است. فرد دوم از سمت چپ نیز بالاپوشی با موتیف های تزئینی یک جففت پرنده متقارن که روبروی هم ایستاده اند، به تن دارد. سرآستین دست چپ با نقش گل چهارپر دوران مربع، تزئین یافته استو گلهای چهارپر مشابه درون لوزی، در نیم دایره های سمت راست پائین تنه دیده می شود.
در هر طرف از قلاب کمربند، سه آویز، آویخته شده است(B-2) طرح بالاپوش فرد سوم از سمت چپ، پرنده هایی را در یک خط نشان می دهد. این پرنده ها رو به سمت راست دارند. گلهای داوودی شانزده پری روی ران و درون نیم دایره پائین تنه او دیده می شود. بنظر می رسد روی سرآستین های او نیز گلهای داوودی وجود داشته باشند، ولی بدرستی قابل مشاهده نیست.(B-3)
طرح بالاپوش فرد چهارم (B-4) از سمت چپ، دارای نقش متقارن یک جفت طاووس روبروی هم است. هر کدام از طاووس ها سه تاج دارند و پرهای بلند دم آنها به شکل دایره پیچ خورده است. گلهای چهارپر دوتایی درون نیم دایره پائین تنه حکاکی شده است. در هر طرف کمربند او، سه آویز، آویزان است. نواری که به طور عمودی در قسمت وسط کمربند آویزان است. ادامه طرح گل های چهارپر را نشان می دهد و بین آنها، نقوش کروی کوچکی وجود دارد. بنظر می رسد که قسمت بالای نوار کمربند تا شده باشد، بطوری که تنها نیمی از نقش که چهارپر را می توان روی کمربند دید. طرح روی سرآستین ها قابل تشخیص نیست. نفر پنجم از چپ کلاه استوانه ای متقارن دو پرنده ساده قرار گرفته است. درون نیم دایره پائین لباس، گیاه گلداری از نیم رخ دیده می شود. در روی نواری عمودی که در وسط کمربند او قرار دارد، می توان نقش گل های هشت پری را تشخیص داد که تنها نیمی از آنها رویت است. این نقش نیز مانند نقش لباس نفر چهارم در بالا تنه لباس رسم شده است.

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی درباره ابراز وجود

تزئینات بالا پوش، خدمه این گروه، نقوش پرندگانی مشابه ای پرندگان گروه رم دهندهای گراز را نشان می دهد. در این جا پرندگان بزرگتر از نوع قبل هستند و موتیف های پیچیده تر و زیباتری از جمله نقش طاووس روی لباس دیده می شود. طرح های پرنده به صورت متقارن یا افقی است نوارهای عمودی کمربند و طرح نیم دایره قسمت پائین لباس خدمه در مقایسه با لباس افراد رم دهنده از تزئینات بیشتری برخوردار است.
د- لباس زنان نوازنده قایق CI و CII
در سمت چپ قایق های شاه، قایقی با پنج زن نوازنده در آن، در حرکت است. در لبه چپ قایق، قایقرانی پاروئی در دست دارد. این نوازندگان در حال نواختن چنگ هستند. آنها به نیم رخ نشسته اند ولی بالا تنه ایشان به حالت سه رخ است. زیر جامه آنها با موتیف مجزایی، از شانه تا بازو و قسمت بالای سینه، تزئین شده است. سرآستین آنها شکل چهار گوشی را دارد و طرح متفاوتی روی آن دیده می شود. نوازندگان روی زیر جامه خود را بالاپوشی پوشیده اند که از شانه چپ تا پائین تنه چین های فراوانی خورده است. روی ران بالاپوش طرح مجزائی، درون چهار گوشی متشکل از ایره های متوالی دیده می شود. یقه کمی شل است و آویزهایی روی آن وجود دارد.
آنها گردنبند بزرگ و گوشواره های با گوی کوچک به خود آویخته اند، و به موهای بلندشان که تا به کمر می رسد گیس بافی هایی با زیور آلات بلند زده اند. سر زنان به علت آسیب هایی که به آنها وارد آمده است کاملا مشهود نیست. با وجود این احتمال می رود که در اصل، آرایش و تزئینات مو تا بالای سر ادامه داشته است. لباس نوازندگان در قایق سمت چپ، به جز آخرین نوازنده همان سمت، ناتمام و تنها خطوط آنها رسم شده است. روی این لباس ها طرح مشخصی دیده نمی شود. طرح زیر جامه های نوازندگام قایق سمت چپ قابل تشخیص نیست. روی ران لباس یکی از نوازندگان نقش گل های چهار پر دیده می شود. در انتهای تزئینات مو نقش دایره های دوتایی دیده می شود.
در قایق سمت راست C II، آخرین نوازنده سنت چپ (CII-1) ناتمام است و هیچ تزئینی روی لباس او وجود ندارد. برروی بالاپوش نوازنده دو از سمت چپ طرحهای قلبی شکل و روی ران او نقش چهار گلبرگ قلبی شکل حکاکی شده است و روی سرآستین لباس با طرح پرنده تزئین یافته است (CII-2)، نوازنده سوم از چپ زیر جامه ای با موتیف های سه برگی بدور آن حلقه زده، تزئین شده است (CII-3). روی سرآستین دست راست نوازنده، نقش گل قلبی شکل دوتائی دیده می شود و زیر آن طرحهای سه برگی مورب حکاکی شده است. طرح زیر جامه نوازنده چهارم (تصویر شماره 6).(CII-4) سمت چپ دارای گل های قلبی شکل است.
پرنده ای روی قسمت ران حکاکی شده است که جز قسمت هایی از پرهای دم و پاها سایر اجزای بدن او به دشواری دیده می شود، موتیف طاووسی که بین دو ردیف عمودی طرح قلبی شکل قرار گرفته است. بعنوان تزئین حاشیه روی سرآستین لباس کنده کاری شده است. فقط روی یقه لباس مزین به نقش پنج ردیف دایره کوچک است و دو آویز با موتیف های گل چهار پر در وسط آویزان است. نوازنده پنجم از چپ (CII-5) بالاپوشی با طرح گل های چهار پر به تن دارد، در روی سرآستین دست راست طرح گلبرگ های قلبی دیده می شود. روی ران او نقش گلی که پیچکی به دورش حلقه زده است، درون چهار گوشی متشکل از دایره های متوالی دیده می شود، موتیف مربع کوچکی، قسمت وسط بالای این چهار گوش را قطع کرده است.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد کودکان و نوجوان

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پشت سر او دو سر روبانی قرار دارد و زیر آن قسمت هایی از دو رشته مو مزین به زیور‌ آلاتی با نقوش کروی، دیده می شود. بالاپوش این نوازندگان دارای طرح گل چهار پر با گلبرگ های قلبی شکل و موتیف های سه برگی است، هر موتیف در اندازه های کوچک و طرح های ساده و مناسب برای لباس های زیبا و ظریف زنان نوازندخ، ترسیم شده اند. این نقوش کوچک به صورت زیگزاگ و در فاصله های مساوی ترتیب یافته اند. برای تزئین سرآستین ها و قسمت های ران لباس از گلهای متنوع بسیاری استفاده شده اسن، به علت استفاده از اضافات و الحاق فراوان لباس آنها بسیار پر زرق و برق بنظر می رسد. علاوه بر این طرحها، می توان لبه طرح دار فروشی را در لبه قایق سمت راست مکان نشستن نوازندگان مشاهده نمود. این طذح ها، تزئینات حاشیه ای هستند و از دو ردیف دایره متوالی (در انتها و در وسط آنها طرح مربع های دوتایی جای داده شده است) و پیچک گل داری تشکیل شده اند
ه- لباس خدمه قایق شاه( قایق DI و DII)
خدمه قایق شاه که دوبار در این صحنه نشان داده شده است، همگی جامه های زیبائی به تن دارند، این کار برای تاکید بر قدرت شاه است. دو ملازم در دو سوی شاه ایستاده اند، دو قایقران با پاروهایی در دست، دردو سر قایق ایستاده اند و ملازمی که در سمت چپ شاه قرار دارد، تیردان شاه را حمل می کند. نوازنده چنگ (DI-4) در سمت راست شاه نشسته است. قایقرانان این قایق با قایقرانان دیگر متفاوت هستند. انها لباس هایی کاملا تزئین شده پوشیده اند. با مقایسه دو قایق شاه متوجه می شویم که هر تصویر در موقعیتی مشابه با موقعیت شکل نظیر خود قرار دارد و لباس مشابهی پوشیده است. با وجود این جزئیات، طرح های لباس آنها متفاوت است. بررسی تغییرات شکل نگاری این طرح ها، برای مطالعه چنین اختلافاتی ضروری است. اگر چه تمام بدن قایقران سمت چپ (DI-1) شاه چنان تخریب شده که گویی سوخته است. ولی می توان طرح روی آن را اندکی تشخیص داد. بدن او کمی به چپ، به طرف پشت قایق شاه چرخیده است، اگر چه تقریبا به روبرو نگاه می کند. لباس او با شبکه های مورب درون قابی از نقوش قلبی متوالی تزئین یافته است. درون هر شبکه، نقش پرنده یا گل هشت پری شکل قرار گرفته است. در نقطه تماس شبکه های مورب گل هایی با چهار گلبرگ قلبی شکل قرار گرفته است. در مرکز گل هشت پر، گل چهار پر کوچکی دیده می شود که دور تا دور آن را یک در میان گلبرگ های مرکب قلبی شکل و گلهای سه برگی نوک تیز گرفته است. نقوش پرنده و گل بطور نامنظمی روی لباس قایقران قرار دارد. بعضی از پرندگان به سمت راست و بعضی دیگر به چپ نگاه می کنند. قایقران کمربندی با سه آویز در هر طرف، بسته است، طرح درون نیم دایره قایقران سمت چپ، یقه و سرآستین ها و شانه های او قابل تشخیص نیست. ولی طرحهای لباس قایقران قایق سمت راست بخوبی حفظ شده است (DII-1) این طرح ها را پرنده هایی درون قاب قلبی شکل در شبکه های مورب تشکیل می دهند نقوش قلبی بین دو خط حاشیه قرار گرفته اند. در نقطه تماس شبکه ها با هم، گلی با چهار گلبرگ قلبی شکل درون دایره ای قرار دارد. بعضی از پرندگان به چپ و بعضی دیگر به سمت راست می نگرند. در طرح نیم دایره قسمت پائین تنه لباس، نقش سر یک گراز وحشی درون دایره ای دیده می شود و دایره ساده دیگری در سمت زیر سر گراز قرار دارد. در نقطه تماس شبکه هایی که در حلقه زیر بغل سمت راست قرار دارند، دایره های ساده ای دیده می شود.
طرح روی یقه گل های چهار برگی دیده می شود که در یک خط قرار گرفته اند و طرح روی شانه را دو گل با چهار گلبرگ قلبی شکل تشکیل می دهد. اگرچه لباس های قایقران دو سر قایق مزین به نقوش قلبی شکل درون قاب های شبکه ای مورب است ولی موتیف ها و بعضی از تصاویر جزئی در برخی موارد با هم فرق می کند. فردی که تیردان شاه را بالا گرفته است به روبرو می نگرد(DI-2). او در سمت چپ شاه ایستاده است و سر و بالا تنه اش را کمی بطرف شاه برگردانده است. این فرد تیردان را با دست چپ گرفته و با دست راست خود تیری را به شاه می دهد، یقه، سرآستین و لباس او طرحدار است و در طرحی قوسی دو طرف پائین تنه لباس، نقوشی دیده می شود. همچنین نوار عمودی مزینی در جلو لباس قرار دارد. لباس او بعلت مقام والایش که از قرار گرفتنش در کنار شاه ثابت می شود، پر نقش و نگار می باشد. روی بالاپوش این ملازم که در قایق

Leave a Reply